Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

Pågående prosjekter

Sirkulærøkonomi

På næringsarealene som utvikles i Stokmarknes Miljøhavn, skal vi legge til rette for lavutslipps-løsninger og høy utnyttelse av ressursene. I samarbeid med lokale bedrifter har vi kartlagt sirkulære verdikjeder, med mål om å kutte forbruk og utslipp, og skape nye arbeidsplasser basert på lokale ressurser.

Kontaktinfo

Siv Dagny portrettbilde
Egga Utvikling logo

Treindustriprosjektet

I treindustriprosjektet skal vi nyttiggjøre oss av regionale skogressurser til regional bærekraftig verdiskaping.
Prosjektet skal fremme etablering av bærekraftig og sirkulær treindustri på Stokmarknes. Prosjektet jobber med å etablere flere virksomheter som samarbeider i en felles verdikjede, med blant annet sagbruk, sponmølle og pallefabrikk i direkte nærhet til tømmerkaia.

Kontaktinfo

Tone Norum portrettbilde
Egga Utvikling logo

Grønn korridor

Kan vi etablere en grønn korridor for tungtransport på strekningen Hadsel – Narvik innen 2025? Det ser vi nærmere på i dette prosjektet. En grønn korridor er en veistrekning med etablert infrastruktur som legger til rette for bruk av nullutslippsløsninger i tungtransporten. Målet er at en reell andel av tungtransporten på denne strekningen skal ta i bruk nullutslippsløsninger.

Kontaktinfo

Kine Solbakken portrettbilde
Egga Utvikling logo

Tjenestedesign

Vi vil at alle som bruker området, skal få best mulig tilrettelegging og tilbud. Vi har som ambisjon at næringsområdet tilknyttet Stokmarknes Miljøhavn skal utformes som et moderne og bærekraftig næringsområde. Ved å benytte tjenestedesign under planleggingen ønsker vi å oppnå et fremtidsrettet og godt planlagt næringsområde.

Kontaktinfo

Margrete Birkeland portrettbilde
Karabin gruppen logo

Landstrøm

Hadsel Havn etablerer tre landstrømsanlegg i kommunen, under selskapet Plug Hadsel AS. Dette gjøres for å redusere støy og utslipp av klimagasser fra skip som ligger til kai, og bedre HMS for skipsmannskap og havnearbeidere. Det vil også gi konkurransefortinn for havna ovenfor rederier og kunder med offensive miljømål. 

Visste du at for hver kWh vi klarer å levere til skip, reduseres CO2-utslippene med 0,8 kg?

Kontaktinfo

Anders Jørgensen portrettbilde
Plug logo