Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

Kjærkommen drahjelp til treindustriprosjektet

I desember 2021 vedtok fylkesrådet i Nordland å inngå avtale med Hadsel om støtte til kommunens prosjekt for utvikling av skog- og treindustri i Nordland. Fylkeskommunen bidrar med inntil 600.000 kroner, som sin andel til prosjektet.

– Prosjektet vil bidra til utvikling av skog- og treindustrinæringen i Nordland gjennom etablering av treindustri i Hadsel. Fylkesrådet har fokus nettopp på å øke verdiskapingen og å sikre en bærekraftig utvinning av skogressursene i Nordland. For det grønne skiftet er en bedre utnytting av våre skogressurser avgjørende, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland.

Treindustriprosjektet er en del av Hadsel kommunes havneprosjekt på Børøya, Stokmarknes miljøhavn, som kombinerer økningen av gods på sjø, med utvikling av grønne industrier innen tre, sjømat og leverandørnæringer.

– En helt ny industri i Vesterålen og Lofoten

Fram mot 2040 vil vi se en femdobling av tømmer som skal tas ut i Lofoten og Vesterålen, og treindustri-prosjektet går ut på hvordan vi skal utnytte lokalt tømmer til lokal verdiskaping.

– Dette handler om å bruke skogen til å skape verdifulle produkter av lokalt tre. Prosjektet skal skape grunnlag for en helt ny industri i Lofoten og Vesterålen, som gir arbeidsplasser, mer tømmer til markedet og kutter utslipp. Kombinert med ei tømmerkai som gjør at tømmeret fraktes på sjø istedenfor vei, så er dette helt unikt i Nord Norge, sier ordfører Aina Nilsen.

Nordland fylkeskommune liker altså det de hører fra Hadsel så godt at de blar opp 600.000 kroner for å gjøre ord til handling ­– og tømmer til lokale arbeidsplasser og regional utvikling.

Følgende er deltakere i prosjektet:

  • NordPall AS på Stokmarknes som produserer 250-300.000 paller til havbruks- og fiskeribedrifter. 
  • Rabiat AS på Stokmarknes som har interesser i etablering av en sponmølle som skal produsere dyrestrø. 
  • Scandi Energy AS fra Langhus utenfor Oslo, som har interesser i å bygge et fjernvarmeanlegg basert på pyrolysering av biomasse i området. 

– Våre støttespillere forteller oss at dette er noe av det viktigste som skjer for skognæringen i nord. Lykkes man med å utnytte tømmerressursene vil det være en stor inspirasjon for videre satsning på skogbruk i Nord-Norge. Mange følger spent med på hva som skjer, sier prosjektleder Børge Bentsen fra Egga utvikling.

I tillegg til de tre bedriftene er skogbruksetaten i Vesterålen og Lofoten, Kystskogbruket, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Sintef og NTNU med som prosjektpartnere.

Skal bidra til lavere klimagassutslipp

Mye av det hogstmodne tømmeret er siktagran. Forsøk utført av Norsk insititutt for bioforskning (NIBIO) viser at sitkagranen fanger over dobbelt så mye CO2, som norsk gran. Det er viktig å ta dette tømmeret ut før den slipper CO2.

«Prosjektet skal føre til etableringen av en treindustriklynge og gi økt kunnskap om hvordan sirkulærøkonomi og CO2-regnskap kan utnyttes i skognæringen … Det ligger en stor samfunnsmessig gevinst i å demonstrere hvordan en integrert og sirkulær treindustri-klynge med et positivt klimaavtrykk og med bedriftsøkonomisk lønnsomhet kan gjennomføres. Det vil kunne vise vei for annen skognæringen i nord», heter det i sakspapirene til fylkesrådet som altså behandlet saken fredag 17. desember.

– Vi er veldig glade for at fylkeskommunen igjen ser nytten og verdien i det vi jobber med rundt Stokmarknes miljøhavn generelt, og nå treindustri-prosjektet spesielt. Støtten de gir oss i form av ord og penger gjør at vi kan holde tempoet oppe i de spennende planene for næringsutvikling som vil komme hele Vesterålen og Lofoten til gode, sier Hadsel-ordfører Aina Nilsen. 

Tomas Norvoll, Aina Nilsen og Ivan Hansen på besøk hos Nordpall
Fra venstre fylkesrådsleder Tomas Norvoll, Hadsel-ordfører Aina Nilsen og daglig leder i Nordpall, Ivan Hansen. Foto: Egga utvikling

Andre artikler